Кралтрейс ООД
Производство и продажба на инертни материали, асфалтови и бетонови смеси в град Враца

Новини

28.12.2015г.

 

„КРАЛТРЕЙС” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0297-C01 за проект „Повишаване конкурентоспособността на „КРАЛТРЕЙС” ООД, посредством закупуване на нова трошачна инсталация и оборудване на собствена лаборатория” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 220 000 лв. (622 200 лв. - европейско и 109 800 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 14 месеца.

 

Проектът цели внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производството, разширяване на вътрешния пазар, както започване на износ на инертни материали за Сърбия и Румъния.

 

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

 

  • Внедряване на иновативни мехатронни технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност
  • Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги
  • Подобряване на качеството и увеличаване на количеството на продукцията
  • Навлизане на нови пазари в страната и чужбина
  • Преработване на строителни отпадъци и използването на рециклирани инертни материали в производството.

 

 

 

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални активи – закупуване на Мобилна роторна трошачка и Мобилна лаборатория за анализ на строителни материали и скални агрегати, състояща се от клатачна машина за сита, комплект лабораторни сита, електромагнитна клатачна машина за сита, устройство за определяне на еластичен и деформационен модул, автоматичен маршалов чук, сушилен шкаф, електронна  везна, центрофужен екстрактор и дестилатор за разтворители, набор за тест за пясъчен еквивалент, водна баня за маршалови пробни тела, шублер, автоматичен дигитален пенетрометър, пикнометри, конус за пясъчна абсорбция и трамбовка, тестер, апарат “пръстен и топче”, комплект разглобяема и класическа форма, комплект CBR форма, комплект пръчковидни сита, устройство за определяне граница на протичане и граница на източване на глинести почви, дигитална CBR-маршалова преса, сонда за взимане на проби.

 

Copyright © 2022, CharityLife. All Rights Reserved.

MADE IN POLAND | Design by: www.diablodesign.eu

Screenshot-2020-10-13-at-18.13.06-720x283 (2)

Проект : BG16RFOP002-2.077-1342-C01 „Подкрепа на средни предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията с COVID -19“.
Описание на проекта: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците 
от пандемията COVID - 19
Бенефициент: „ГАРАНТ 90 – ЦОНЕВ И СИЕ“ ООД
Обща стойност: 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв.
национално съфинансиране.
Начало: 25.02.2021 г.
Край: 25.05.2021 г.

Прикачени документи

ПЛАКАТ G90 (1).pdf